สามสิ่งในการปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยของฉัน

ผู้จัดการที่ใช้รูปแบบการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยต้องอาศัยข้อมูลจากพนักงานในการตัดสินใจของ บริษัท เนื่องจากพนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจของผู้นำแบบประชาธิปไตยบางครั้งจึงเรียกว่าภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม คนกลุ่มใหญ่สามารถแสดงความท้าทายต่อผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยได้เนื่องจากการสร้างฉันทามติอาจเป็นเรื่องยาก แต่มีหลายวิธีที่ผู้จัดการสามารถปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยของเธอได้

การสื่อสาร

การสื่อสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีเป็นลักษณะสำคัญสองประการของลักษณะผู้นำแบบประชาธิปไตย ผู้จัดการจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่สำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างทันท่วงทีจากนั้นจึงสามารถรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเพื่อตัดสินใจได้ ด้วยการปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารภายในโครงสร้างผู้นำแบบประชาธิปไตยผู้จัดการสามารถให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน

โครงสร้างการจัดระเบียบ

ผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยต้องได้รับการจัดระเบียบเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของทีม ผู้นำจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลำดับชั้นของกลุ่มและจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่ม เขาจำเป็นต้องมีกลุ่มย่อยที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยช่วยเพิ่มผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารที่ดีมีประสิทธิผลในการทำงานภายใต้ลักษณะผู้นำแบบประชาธิปไตย

กำหนดเวลา

สมาชิกในทีมมีความมั่นใจในรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อผู้จัดการแสดงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลของพนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผู้จัดการฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องใช้กำหนดเวลา เมื่อมีการเสนอแนวคิดให้กับพนักงานสำหรับการลงคะแนนจำเป็นต้องมีกำหนดเวลาที่เข้มงวดในการส่งการลงคะแนนจากนั้นจึงกำหนดเวลาให้ผู้จัดการประมวลผลข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่เป็นรูปธรรมสำหรับกระบวนการตัดสินใจในลักษณะผู้นำแบบประชาธิปไตยของคุณ จัดทำคู่มือสำหรับพนักงานที่จะทำให้พวกเขารู้ว่าคุณจะตัดสินใจประเภทใดโดยไม่ได้รับการป้อนข้อมูลจากพนักงานและสถานการณ์ใดที่จะต้องใช้ความคิดเห็นของทุกคน