Task Leader คืออะไร?

หัวหน้างานหรือที่เรียกว่าหัวหน้าทีมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มคนทำงานหรือโครงการสำเร็จตามที่คาดหวัง ความรับผิดชอบเฉพาะของหัวหน้างานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์เฉพาะ แต่บุคคลและบทบาทควรมีลักษณะทั่วไปบางประการที่เหมือนกันสำหรับหัวหน้างานทุกคน

บทบาท

หัวหน้างานควรดูแลความสำเร็จของโครงการเฉพาะ ผู้นำจะดูแลกลุ่มคนที่กำลังทำงานในโครงการตรวจสอบกับพวกเขาเพื่อวัดความคืบหน้าและรายงานสถานะของโครงการให้กับผู้จัดการระดับสูงกว่า หัวหน้างานควรทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่และเป็นคนชี้ประเด็นให้กับทุกคนในทีมที่ประสบปัญหา

คุณสมบัติ

หัวหน้างานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นหัวหน้างานต้องสามารถเข้าใจปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมให้กับคนอื่น ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้หัวหน้างานจะต้องมีความสบายใจในบทบาทของผู้จัดการและสามารถยืนยันตัวเองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในทีมได้ หัวหน้างานต้องการทักษะขององค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อประสานงานทุกด้านของโครงการและเข้าใจความคืบหน้าโดยรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เนื่องจากหัวหน้างานคือผู้ที่มองเห็นภาพรวมความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งของเขาคือการกระตุ้นและให้การสนับสนุนสำหรับคนที่ทำงานในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ หัวหน้างานต้องมั่นใจว่าวิถีของแต่ละคนจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ งานที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานคือการตรวจสอบกับบุคคลและค้นหาว่าพวกเขากำลังดำเนินการอย่างไรในส่วนต่างๆของโครงการ หัวหน้าควรเรียกประชุมตามความจำเป็นเพื่อให้ทั้งกลุ่มได้มารวมตัวกันและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาทุกคนจำเป็นต้องรู้ หัวหน้างานยังต้องรักษาพลวัตของกลุ่มความร่วมมือและแก้ไขความขัดแย้งตามความจำเป็น

นัดหมาย

การเป็นหัวหน้างานอาจเป็นงานระยะยาวหรือตำแหน่งระยะสั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากเป็นตำแหน่งระยะยาวสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ผู้จัดการอาจเลือกพนักงานปัจจุบันสำหรับการเลื่อนตำแหน่งหรือประกาศรับสมัครงานสำหรับการจ้างงานภายนอก สำหรับโครงการระยะสั้นผู้จัดการมักจะแต่งตั้งหัวหน้างานจากภายใน บริษัท เพื่อดูแลโครงการนั้น ๆ ในกรณีนี้หัวหน้างานจะต้องแบ่งเวลาระหว่างโครงการนั้นกับหน้าที่งานอื่น ๆ