บทคัดย่อของ PowerPoint คืออะไร?

บทคัดย่อของ PowerPoint คือคำอธิบายที่สมบูรณ์และกระชับของงานวิจัยที่สรุปไว้ในเอกสารและมีไว้สำหรับการนำเสนอสไลด์ การเขียนบทคัดย่อมีองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการ มีคำชี้แจงแรงจูงใจหรือปัญหาวิธีการหรือขั้นตอนหรือแนวทางผลลัพธ์หรือข้อค้นพบหรือผลิตภัณฑ์และสุดท้ายคือข้อสรุปหรือนัยยะ บทคัดย่อของ PowerPoint ยังมีจำนวนสไลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอน

คำชี้แจงปัญหา

ส่วนแรกของบทคัดย่อที่จะกล่าวถึงในงานนำเสนอ PowerPoint คือคำชี้แจงแรงจูงใจหรือปัญหา คำถามที่ว่าเหตุใดผู้ชมจึงควรใส่ใจกับปัญหาที่แสดงในงานนำเสนอ PowerPoint นั้นถูกวางไว้ การวิจัยเพื่อนำเสนอควรเติมเต็มช่องว่างในทางปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีหรือศิลปะ คำชี้แจงปัญหาเขียนเป็นย่อหน้าเดียวในบทคัดย่อและอาจใช้เวลาเพียงหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint

ขั้นตอน

วิธีการขั้นตอนหรือแนวทางที่นำมาใช้ในงานนำเสนอ PowerPoint จะมีการระบุรายละเอียดและรายละเอียดไว้ในบทคัดย่อ ขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการวิจัยรวมอยู่ด้วยพร้อมกับรายละเอียดเฉพาะ ขั้นตอนต้องใช้สไลด์จำนวนมากที่สุดในงานนำเสนอ PowerPoint สำหรับแต่ละขั้นตอนอาจมีขั้นตอนที่เล็กกว่าและจำเป็นต้องรวมทั้งหมด ควรนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนและกระชับที่สุดภายในบทคัดย่อเพื่อป้องกันไม่ให้รายละเอียดมากเกินไป

ผล

หลังจากระบุปัญหาแล้วงานนำเสนอ PowerPoint จะนำเสนอและให้รายละเอียดวิธีการที่ใช้ในการค้นหาผลลัพธ์จากนั้นบทคัดย่อจะแสดงผลลัพธ์ ส่วนนี้ของเอกสารบทคัดย่อประกอบด้วยสิ่งที่ค้นพบหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ผู้วิจัยจะแสดงในงานนำเสนอ PowerPoint ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากวิธีการดังนั้นข้อสรุปใด ๆ จึงมาจากขั้นตอนที่ใช้โดยตรง วิธีการคือสาเหตุและผลลัพธ์คือผลกระทบ ในเอกสารบทคัดย่อผลลัพธ์จะเขียนเป็นหนึ่งถึงสามย่อหน้า มีการใช้สไลด์จำนวนที่สอดคล้องกันในงานนำเสนอ PowerPoint

สรุป

ข้อสรุปเชิงนามธรรมคำนึงถึงสามขั้นตอนแรกและนำเสนอผลกระทบสุดท้ายสำหรับสิ่งที่ค้นพบ ปัญหาจากขั้นตอนที่หนึ่งจะถูกนำเสนอในตอนต้นของข้อสรุป จากนั้นจึงสรุปวิธีการและผลลัพธ์ ความหมายที่ใหญ่กว่าสำหรับการค้นพบนี้รวมอยู่ในข้อสรุปด้วยเช่นผลที่ได้เข้ากับช่องว่างที่ปัญหากำลังเติมลงไปอย่างไร สำหรับงานนำเสนอ PowerPoint มักจะนำเสนอข้อสรุปเป็นสไลด์เดียวเพื่อขจัดความสับสนและปรับปรุงการนำเสนอ